Ženská příjmení

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

74

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Ženská příjmení

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku partnerství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do partnerství užívat, v mužském tvaru, jde-li o cizinku, státní občanku České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, státní občanku České republiky, jejíž manžel je cizinec, nebo občanku České republiky, která je jiné než české národnosti.

 
Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě cizincem, občanem České republiky, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, občanem České republiky, jehož jeden z rodičů je cizincem, občanem České republiky, který je jiné než české národnosti.
 
Při zápisu úmrtí cizinky se uvede příjmení zemřelé ženy v mužském tvaru, bude-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě cestovním dokladem nebo jinou veřejnou listinou vydanou státem, jehož byla cizinka státní občankou.
 
Žádost lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a splňuje některou ze shora uvedených podmínek pro užívání příjmení v mužském tvaru.
 
V ostatních případech se ženská příjmení (např. příjmení matky snoubence nebo snoubenců) zapisují v souladu s pravidly české mluvnice. Je však možné, aby na matričním dokladu (rodném, oddacím a úmrtním listu) v poznámce bylo vysvětleno, že příjmení ženy je utvořeno z mužské podoby příjmení v souladu s pravidly české mluvnice, čímž se předejde komplikacím při jednání s úřady v zahraničí.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žena

 • cizinka, která uzavřela manželství na území České republiky se státním občanem České republiky nebo s cizincem, nebo v cizině se státním občanem České republiky, 
 • státní občanka České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině, 
 • státní občanka České republiky, jejíž manžel je cizinec, a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině, 
 • státní občanka České republiky, která je jiné než české národnosti a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině.
Rodiče (zákonní zástupci) za dítě ženského pohlaví, které je
 • cizincem, který se narodil na území České republiky, 
 • státním občanem České republiky, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a narodil se na území České republiky nebo v cizině, 
 • státním občanem České republiky, jehož jeden z rodičů je cizincem, a narodil se na území České republiky nebo v cizině, 
 • státním občanem České republiky, který je jiné než české národnosti a narodil se na území České republiky nebo v cizině.
Pozůstalý manžel cizinky, pozůstalé děti cizinky, sourozenec, zplnomocněný zástupce nebo fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí. Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na příslušný úřad.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Jarmila Medková
Telefon: 573 521 355
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadu je třeba předložit:
 • žádost o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru,
 • doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu,
 • doklad o státním občanství manžela, který je cizincem (např. cestovní pas nebo jiný doklad vydaný státem, jehož je manžel státním občanem),
 • prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině,
 • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území České republiky),
 • matriční doklad, byl-li již zápis proveden a pokud jej vlastní,
 • jde-li o nezletilou osobu - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
 • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15let.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podání žádosti není časově omezeno.

Správní orgán je povinen rozhodnout do 30dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60dnů; nelze-li rozhodnout
v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán.
 
Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30dnů, popř. do 60dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

 

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru je možné podat odvolání do 15dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.