Ženská příjmení

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

74

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Ženská příjmení

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku partnerství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do partnerství užívat, v mužském tvaru.

Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru.

Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice.

Jde-li o dítě starší 15 let,  připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož ke změně tvaru příjmení nemůže dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovského odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého rodiče.

Žádost o užívání téhož příjmení ženy v mužském tvaru lze bezplatně podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru (po přechozím návratu k přechýlené formě) jsou posuzovány jako změna příjmení.

 

Užívá-li žena příjmení v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního úřadu požádat o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice. Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas., bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Žena, jejíž manželství má být nebo je zapsáno v matrice České republiky nebo rodiče či zákonní zástupci dítěte ženského pohlaví, jehož narození má být nebo je zapsáno v matrice České republiky. 

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas.

 

Souhlas druhého z rodičů (podává-li žádost pouze jeden z rodičů). Není-li jeden rodič znám,, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této  oblasti  omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z  rodičů.

 

Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru  lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení. 

 

Splnění všech požadovaných náležitostí. Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na příslušný matriční úřad.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Jarmila Medková

Telefon: 573 521 355

 

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00

Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadu je třeba předložit:

  • matriční doklad (rodný , oddací, úmrtní list či list registrovaného partnerství)m ve kterém má být příjmení zapsáno – je-li již vydán a doklad totožnosti žadatele/ů.
  • žádost o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru.
  • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas)
  • jde-li o nezletilou osobu - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
  • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15let

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Matriční úřad, v jehož matriční knize není narození (manželství, partnerství, úmrtí), jehož se žádost týká, zapsáno, postoupí žádost do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, podle místa matriční události.

Matriční úřad v jehož knize je matriční událost zapsána, vydá do 30-ti dnů od přijetí žádosti a dokladů nový matriční doklad.

 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

 

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru je možné podat odvolání do 15dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

  • matriční úřady nebo
  • krajský úřad
  • Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik (tel.: 974 817 427 nebo 974 817 431).

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravní a správní MěÚ Holešov.

 

 

 

26. Kontaktní osoba

Jarmila Medková

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.12.2022

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2022

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.