Ženská příjmení

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

74

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Ženská příjmení

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.

Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku partnerství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do partnerství užívat, v mužském tvaru.

Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru.

Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice.

Jde-li o dítě starší 15 let,  připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož ke změně tvaru příjmení nemůže dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovského odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého rodiče.

Žádost o užívání téhož příjmení ženy v mužském tvaru lze bezplatně podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru (po přechozím návratu k přechýlené formě) jsou posuzovány jako změna příjmení.

 

Užívá-li žena příjmení v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního úřadu požádat o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice. Jde-li o dítě starší 12 let, připojí se k žádosti jeho souhlas., bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Žena, jejíž manželství má být nebo je zapsáno v matrice České republiky nebo rodiče či zákonní zástupci dítěte ženského pohlaví, jehož narození má být nebo je zapsáno v matrice České republiky. 

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jde-li o dítě starší 12 let, připojí se k žádosti jeho souhlas.

 

Souhlas druhého z rodičů (podává-li žádost pouze jeden z rodičů). Není-li jeden rodič znám,, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této  oblasti  omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z  rodičů.

 

Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru  lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení. 

 

Splnění všech požadovaných náležitostí. Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na příslušný matriční úřad.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor občansko-správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Daniela Rušikvasová

Telefon: 573 521 355

 

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00

Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadu je třeba předložit:

  • matriční doklad (rodný , oddací, úmrtní list či list registrovaného partnerství)m ve kterém má být příjmení zapsáno – je-li již vydán a doklad totožnosti žadatele/ů.
  • žádost o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru.
  • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas)
  • jde-li o nezletilou osobu - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,
  • písemný souhlas nezletilé osoby starší 12let

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Matriční úřad, v jehož matriční knize není narození (manželství, partnerství, úmrtí), jehož se žádost týká, zapsáno, postoupí žádost do 3 pracovních dnů matričnímu úřadu, podle místa matriční události.

Matriční úřad v jehož knize je matriční událost zapsána, vydá do 30-ti dnů od přijetí žádosti a dokladů nový matriční doklad.

 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.