Udělení řidičského oprávnění, vydání řidičského průkazu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

4

 

 

2. Kód

MD06

 

 

3. Pojmenování životní situace

Udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, registr řidičů

Úřední hodiny: Po a St: 07:30 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Řidičský průkaz  se vydává osobě, které bylo uděleno  řidičského oprávnění  nebo tomu, kdo splní podmínky pro  jeho udělení (ust. §§ 82, 91). Řidičský průkaz vydá úřad, u něhož byla žádost o jeho vydání podána.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která splňuje podmínky pro udělení řidičského oprávnění.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění podle § 82 odst. 1 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
(1) Řidičské oprávnění  lze udělit pouze osobě, která:

a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem,
b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
d) má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje ,
e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,
f) není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,

g) není držitelem platního řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,

h) není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se zaváza zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobně požádat o udělení řidičského oprávnění na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností za podmínky - kde požádám, tam si vyzvednu.

Žádost o vydání řidičského průkazu bude zpracována digitálně na přepážce.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte: doklad o odborné způsobilosti (tj. doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování v autoškole), platný doklad totožnosti, posudek o zdravotní způsobilosti.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 200,-  Kč.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena nejpozději do 20dnů od podání.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Řidičský průkaz vydá držiteli řidičského oprávnění ORP, kde byla podána žádost.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (hlavně §109).

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.