Uzavření manželství zmocněncem

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

78

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Uzavření manželství zmocněncem

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

Jsou-li pro to důležité důvody, může krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu do manželství za něj učinil jeho zmocněnec.

Plná moc musí obsahovat údaje osvědčující totožnost a další rozhodné skutečnosti týkající se obou snoubenců a zmocněnce a prohlášení o příjmení. Musí v ní být rovněž uvedeno, že snoubencům nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Plná moc vyžaduje písemnou formu a podpis na ní musí být úředně ověřen.

Zmocněncem může být pouze zletilá fyzická osoba, jejíž svéprávnost není v této oblasti omezena.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O uzavření manželství zmocněncem mohou požádat snoubenci a zplnomocněný zmocněnec jednoho ze snoubenců.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zmocněncem snoubence může být pouze zletilá fyzická osoba:

  • která není zbavena způsobilosti k právním úkonům,
  • jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena.

Zastoupit se dá jen jeden ze snoubenců.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o povolení uzavřít manželství zmocněncem na příslušný úřad.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o povolení uzavřít manželství zmocněncem je třeba podat na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu snoubence (popř. podle místa posledního trvalého pobytu jednoho ze snoubenců).

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor občansko-správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Daniela Rušikvasová
Telefon: 573 521 355
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o povolení uzavřít manželství zmocněncem přiloží snoubenci doklady, které jsou přikládány k uzavření manželství, a písemnou plnou moc.

Písemná plná moc obsahuje:
  • úředně ověřený podpis zmocnitele,
  • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zmocněnce,
  • prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru,
  • prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a dále že zvážil úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství.
Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení uzavřít manželství zmocněncem se při uzavření manželství postupuje dle informací uvedených v životní situaci: "Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku", s tím, že se kromě předepsaných dokladů k uzavření manželství předloží také:
  • pravomocné rozhodnutí o povolení uzavřít manželství zmocněncem,
  • ověřená plná moc,
  • potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zmocněncem v domovském státě cizince uznáno za platné (pokud je snoubenec cizinec)
  • průkaz totožnosti zmocněnce.
Pokud má být uzavírán církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech zákonných požadavků  pro uzavření platného manželství; bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít.
 
Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno, má platnost šest měsíců.
 
K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Plná moc nemá předepsaný formulář, je stanoven pouze její obsah.

"Dotazník k uzavření manželství" je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu nebo na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za uzavření manželství zmocněncem nejsou správní poplatky stanoveny.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (krajský úřad) je povinen rozhodnout o povolení uzavřít manželství zmocněncem do 30dnů,
ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pokud snoubenec (popř. snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec (popř. snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka.

Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.
 
Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.
 
Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.