Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnarství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

79

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů České republiky v cizině - zvláštní matrika Brno - střed

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").

Pozn.: K uzavření manželství v cizině je obvykle zapotřebí doklad o právní způsobilosti k manželství.
 
Do zvláštní matriky se zapisují matriční události (narození, uzavření manželství, registrace partnerství a úmrtní státních občanů České republiky), ke kterým došlo na:
 • území cizího státu, 
 • zastupitelském úřadu České republiky,
 • lodi nebo v letadle mimo území České republiky,
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.
Do zvláštní matriky se dále zapisují manželství, která byla v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, uzavřena před:
 • kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky,
 • kapitánem letadla registrovaného v České republice a 
 • velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O zápis narození do zvláštní matriky může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) - i bez plné moci, nebo
 • zplnomocnění zástupci.
O zápis úmrtí státního občana České republiky do zvláštní matriky mohou požádat:
 • členové jeho rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci), nebo
 • zástupci zplnomocnění členy rodiny, nebo
 • fyzická osoba, které jsou známy osobní údaje zemřelého, a která předkládá listiny uvedené níže.
O zápis uzavření manželství státního občana České republiky do zvláštní matriky může požádat:
 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo
 • členové její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci) na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství, nebo
 • zplnomocnění zástupci na základě předložení plné moci, ve které musí být výslovně uvedena dohoda snoubenců o užívání jejich příjmení a příjmení společných dětí po uzavření manželství.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním řádně vyplněné žádosti o zápis do zvláštní matriky (na předepsaném formuláři) u příslušného úřadu.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o zápis do zvláštní matriky lze podat u:

Kontaktní poštovní adresa:
 Dominikánská 264/2
 601 69 Brno


Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
- Dominikánská 264/2, Brno
- Měnínská 524/4, Brno
 - Husova 164/3, Brno
- Starobrněnská 289/7, Brno

Adresa internetové stránky:
www.brno-stred.cz

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Jarmila Medková
Telefon: 573 521 355
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek: 7:30 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o zápis do zvláštní matriky je třeba připojit:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství, registrace partnerství nebo úmrtí občana České republiky, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad),
 • doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden,
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady (bližší informace opět poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad).
Při zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu zvláštní matrika na základě žádosti občana České republiky uvede jeho příjmení i příjmení jeho manžela v podobě uvedené na cizozemském matričním dokladu.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře žádostí o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici u všech matričních úřadů nebo u zastupitelských úřadů České republiky.

 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se nevybírá žádný správní poplatek.

 

Za vydání druhopisu matričního dokladu je třeba uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy po obdržení podkladů nejpozději do 30dnů.

 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.