Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

80

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Občan České republiky může na území České republiky uzavřít manželství s cizím státním občanem, a to formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců), o tom, že spolu vstupují do manželství.
 
Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci - občan České republiky a cizinec.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokáží právní způsobilost k uzavření manželství.

Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin; jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka (podrobné informace vám sdělí kterýkoli matriční úřad).

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Nejprve byste si měli předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Po vybrání místa a termínu se obraťte na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá; u tohoto matričního úřadu nebo jeho prostřednictvím lze domluvit místo a termín uzavření manželství.

Činnosti úřadu:

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor občansko-správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Daniela Rušikvasová
Telefon: 573 521 355
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na příslušném matričním úřadu předložte "Dotazník k uzavření manželství" a doklady potřebné k uzavření manželství (viz níže).

Snoubenec, který je občanem České republiky, předloží: 
 • rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii),
 • občanský průkaz České republiky nebo platný cestovní doklad České republiky; je-li předložen matričnímu úřadu cestovní doklad, pak snoubenec dále předloží výpis z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu a o místě trvalého pobytu - v případě, že má povolen trvalý pobyt v cizině, předloží výpisy o osobním stavu a místu trvalého pobytu v cizině nebo jim odpovídající obdobné doklady (pokud jsou cizím státem vydávány) vydané státem, na jehož území má snoubenec pobyt,
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
Snoubenec, který je cizincem, předloží: 
 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6měsíců,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno (potvrzení není třeba překládat, jsou-li tyto údaje součástí předloženého dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství),
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství),
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem, 
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 • potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky - to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky; potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů - další informace ve věci vystavení tohoto potvrzení (např. úřední hodiny cizinecké policie, délka pobytu cizího státního občana na území České republiky) vám poskytne Ředitelství služby cizinecké policie.
Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.
 
Matriční úřad může potřebná ověření listin a předložení stanovených dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Dotazník k uzavření manželství" obdrží snoubenci na kterémkoli matričním úřadu - jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem, druhou část vyplňuje matrikář.

"Protokol o uzavření manželství" vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

•Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 5000,- Kč
•Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze 1 má trvalý pobyt na území České republiky - 3000,- Kč
•Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 3000,- Kč
•Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 500,- Kč

Poplatky se platí před provedením úkonu - v hotovosti nebo složenkou.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Tlumočník

Pokud snoubenec (popř. snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec (popř. snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka.
 
Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.
 
Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.
 
Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 36/1976 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů); znění slibu předkládá matrikář.
 
Je třeba, aby snoubenci tuto skutečnost sdělili matrikáři při vyřizování formalit před uzavřením manželství.
 
Tlumočník se podepisuje na "Protokol o uzavření manželství" a prokazuje svoji totožnost matrikáři.
 
Svědci
 
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
 
Do protokolu o uzavření manželství se uvádějí jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození.
 
Z uvedeného vyplývá, že se svědek při uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po uzavření manželství je třeba, na základě vydaného oddacího listu, požádat o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního pasu.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.,

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.