Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

81

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (bezdomovce); předkládá se při uzavření manželství na zastupitelském úřadu České republiky v cizině.

Předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství může na snoubenci požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství svého státního občana.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost:

 • státního občana České republiky, 
 • bezdomovce, nebo 
 • jimi zplnomocněné fyzické osoby.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobním podáním písemné žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

 

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství lze podat na matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu, popřípadě dle posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny.

Činnost úřadu: Přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 
Pokud žadatel na území České republiky trvalý pobyt nikdy neměl, pak je třeba žádost podat na Úřad městské části Praha 1.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor občansko-správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba:Daniela Rušikvasová
Telefon: 573 521 355
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatel předkládá:

 • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince, 
 • rodný list, 
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu, 
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu, 
 • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině, 
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera,
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů,
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • jde-li o osobu, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzickou osobu stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana České republiky nebo bezdomovce, předkládá:
 • písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • písemnou žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a
 • shora uvedené doklady.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopisu a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.
 

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro písemnou žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nejsou předepsané formuláře stanoveny.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství činí 500,- Kč  hradí se v hotovosti.

 

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Tato situace je řešena bezodkladně.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.