Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

81

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (bezdomovce); předkládá se při uzavření manželství na zastupitelském úřadu České republiky v cizině.

Předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství může na snoubenci požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství svého státního občana.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost:

 • státního občana České republiky, 
 • bezdomovce, nebo 
 • jimi zplnomocněné fyzické osoby.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobním podáním písemné žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

 

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství lze podat na matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu, popřípadě dle posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny.

Činnost úřadu: Přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 
Pokud žadatel na území České republiky trvalý pobyt nikdy neměl, pak je třeba žádost podat na Úřad městské části Praha 1.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor občansko-správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba:Daniela Rušikvasová
Telefon: 573 521 355
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatel předkládá:

 • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince, 
 • rodný list, 
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu, 
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu, 
 • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině, 
 • případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera,
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů,
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • jde-li o osobu, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzickou osobu stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana České republiky nebo bezdomovce, předkládá:
 • písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • písemnou žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a
 • shora uvedené doklady.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopisu a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.
 

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro písemnou žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nejsou předepsané formuláře stanoveny.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství činí 500,- Kč  hradí se v hotovosti.

 

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Tato situace je řešena bezodkladně.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Má-li být vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením opatřit (např. Apostille, superlegalizace).

Bližší informace o opatření ověření sdělí na požádání matriční úřad, který vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydal.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb.,

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává prostřednictvím toho úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

 • matriční úřady nebo
 • Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
  náměstí Hrdinů 3
  140 21 Praha 4
  tel.: 974 817 427, 974 817 430 nebo 974 817 431
úřední hodiny:
  • pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hod.

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra
- Manželství
- Matriky
- Co je matriční úřad?

 

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Uzavření manželství státního občana České republiky nebo bezdomovce (osoby bez státního občanství) v cizině (Manželství - cizinec)
Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku (Manželství - cizinec)
Uzavření manželství - formou občanského sňatku (Manželství - cizinec)
Uzavření manželství - formou církevního sňatku (Manželství - cizinec)
Uzavření manželství zástupcem (Manželství - cizinec)
Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky (Manželství - cizinec)
Uzavření manželství v případě přímého ohrožení života (Manželství)
Registrované partnerství (Matriky)
Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list (Matriky)
Nahlížení do matričních knih (Matriky)
Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize (Matriky)
Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině (Matriky)
Vidimace a legalizace (Matriky)

 

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správní MěÚ Holešov 

 

 

26. Kontaktní osoba

Daniela Rušikvasová

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.02.2017

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

16.02.2017

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.