Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

83

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině; v jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která prokáže, že toto potvrzení potřebuje pro uplatnění svých práv v cizině, nebo se prokáže, že tak stanoví zvláštní zákon.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti (osobně či písemně) na příslušný matriční úřad.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žadatel by se měl obrátit na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství nebo úmrtí fyzické osoby, z jejíhož zápisu narození, uzavření manželství nebo úmrtí v matriční knize má být potvrzení vystaveno.

 

Činnost matričního úřadu: Vydává potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize

 

V případě pochybností, který matriční úřad vede matriční knihu, z níž má být potvrzení vydáno, se lze (s žádostí o informaci) obrátit na kterýkoli matriční úřad.

 

Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak potvrzení z matriční knihy vydá zvláštní matrika v Brně (Úřad městské části Brno-střed).

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor občansko-správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Daniela Rušikvasová
Telefon: 573 521 355
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je třeba předložit:

 • platný úřední průkaz, kterým lze prokázat totožnost,
 • písemnou žádost a veřejnou listinu, ze kterých je patrno, že jsou splněny podmínky pro vydání potvrzení (např. doložení požadavku z ciziny).

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny; je stanoven pouze obsah vydávaného potvrzení.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání potvrzení je vybírán správní poplatek ve výši 50,-  Kč (v hotovosti) - za každou i započatou stránku.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je do 30dnů.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize je možné podat odvolání, a to do 15dnů ode dne jeho doručení.

 

Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

 

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

 • matriční úřad
 • krajský úřad
 • Ministerstvo vnitra ČR - odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
  náměstí Hrdinů 3
  140 21 Praha 4
  tel.: 974 817 427, 974 817 430 nebo 974 817 431
úřední hodiny:

pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hod

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra
- Matriky
- Co je matriční úřad?

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nahlížení do matričních knih (Matriky)
Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list (Matriky)
Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině (Matriky)

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správní a vnitřních věcí MěÚ Holešov

 

 

26. Kontaktní osoba

Daniela Rušikvasová

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.02.2017

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

16.02.2017

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.