Hlášení trvalého pobytu (zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ukončení trvalého pobytu)

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

85

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Hlášení trvalého pobytu

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan České republiky starší 15 let, za občana mladšího 15let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Z občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání ohlásí změnu místa trvalého pobytu opatrovník. Za občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášením změny místa trvalého pobytu.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor občansko-správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

 
Kontaktní osoba: Zdeňka Večeřová, Kateřina Marcinová
Telefon: 573 521 351, 573 521 352
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý a Čtvrtek 7:30 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na každé ohlašovně (je nutné použít pouze originální tiskopis),
  • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovní doklad, řidičský průkaz)
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.
Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.
 
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.
Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.
Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně.

Vzor tiskopisu naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

  • Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
  • Při podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je správní poplatek 100 kč za každou osobu uvedenou v návrhu
  • Správní poplatek při ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky podané na ohlašovně v České republice 100 kč, na zastupitelském úřadu České republiky 300 kč

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.