Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

86

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Evidence obyvatel je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o:

  • státních občanech České republiky (dále jen „občan“),
  • osobách, které pozbyly státní občanství české republiky, a
  • cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o poskytnutí údajů může podat obyvatel starší 15 let.

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.

O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.

Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra.

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytují na žádost obyvatele údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké; k osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, příp. místu a státu úmrtí, popř. údaje o prohlášení za nezvěstného, údaje o prohlášení za mrtvého.

Osobou blízkou se pro účely zákona o evidence obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat na Ministerstvu vnitra, krajském úřadu nebo  obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří uznávaným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky a číslem elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

Žádost o poskytnutí údajů lze také podat osobně na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu, nebo Ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

Obyvatel starší 15 let může podat žádost o poskytnutí údajů v listinné podobě na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem; povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Při písemném podání lze využít tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

Odbor občansko-správní

Masarykova 628

769 01  Holešov

 

Kontaktní osoba: Zdeňka Večeřová, Kateřina Marcinová

Telefon: 573 521 351,573 521 352

 

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.

Úterý, Čtvrtek 7:30 – 11:00 hod.

Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ je k dispozici u všech orgánů příslušných k poskytování údajů nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Z poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel je správní poplatek 50 kč.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.        

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

Ministerstvo vnitra - odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel
náměstí Hrdinů 3
140 21 Praha 4
e-mail: oscoeo@mvcr.cz

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra
- Evidence obyvatel, trvalý pobyt

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání občanského průkazu (Občanské průkazy)
Hlášení trvalého pobytu (Občanské průkazy)

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor občansko-správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov

 

 

26. Kontaktní osoba

Zdeňka Večeřová, Kateřina Marcinová

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12. 12. 2022

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

02.10.2023

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.