Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

86

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Evidence obyvatel je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o:

  • státních občanech České republiky (dále jen „občan“),
  • osobách, které pozbyly státní občanství české republiky, a
  • cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o poskytnutí údajů může podat obyvatel starší 15 let.

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.

O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.

Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra.

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytují na žádost obyvatele údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké; k osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, příp. místu a státu úmrtí, popř. údaje o prohlášení za nezvěstného, údaje o prohlášení za mrtvého.

Osobou blízkou se pro účely zákona o evidence obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat na Ministerstvu vnitra, krajském úřadu nebo  obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří uznávaným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky a číslem elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

Žádost o poskytnutí údajů lze také podat osobně na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu, nebo Ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

Obyvatel starší 15 let může podat žádost o poskytnutí údajů v listinné podobě na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem; povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Při písemném podání lze využít tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

Odbor občansko-správní

Masarykova 628

769 01  Holešov

 

Kontaktní osoba: Zdeňka Večeřová, Kateřina Marcinová

Telefon: 573 521 351,573 521 352

 

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.

Úterý, Čtvrtek 7:30 – 11:00 hod.

Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ je k dispozici u všech orgánů příslušných k poskytování údajů nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Z poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel je správní poplatek 50 kč.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.