Výdej údajů z evidence obyvatel

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

86

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Výdej údajů z evidence obyvatel

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, cizincích s povolením k pobytu na našem území a cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce).

Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let a jen Ministerstvem vnitra.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost se podává buď na základě tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" nebo písemné žádosti, která musí obsahovat náležitosti dle bodu 10.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu poskytují na žádost obyvatele staršího 15 let údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

 
Kontaktní osoba: Daniela Rušikvasová
Telefon: 573 521 354
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, rodné příjmení,
  • rodné číslo,
  • adresu pobytu,
  • číslo občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu azylanta.
Žádost obyvatel opatří úředně ověřeným podpisem.
Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" je k dispozici u všech orgánů příslušných k poskytování údajů nebo na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel zaplatí obyvatel správní poplatek ve výši 50 Kč.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném oprávněným subjektům.

Pravidla poskytování údajů a podmínky jejich využívání jsou dány zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, nebo jiným právním předpisem.
Např.: Ministerstvem vnitra mohou být údaje poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup podle:
Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra, a to stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.