Výdej údajů z evidence obyvatel

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

86

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Výdej údajů z evidence obyvatel

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, cizincích s povolením k pobytu na našem území a cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce).

Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let a jen Ministerstvem vnitra.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost se podává buď na základě tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" nebo písemné žádosti, která musí obsahovat náležitosti dle bodu 10.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu poskytují na žádost obyvatele staršího 15 let údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

 
Kontaktní osoba: Daniela Rušikvasová
Telefon: 573 521 354
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:15 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:15 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, rodné příjmení,
  • rodné číslo,
  • adresu pobytu,
  • číslo občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu azylanta.
Žádost obyvatel opatří úředně ověřeným podpisem.
Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" je k dispozici u všech orgánů příslušných k poskytování údajů nebo na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel zaplatí obyvatel správní poplatek ve výši 50 Kč.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Ministerstvo vnitra, krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel v rozsahu nezbytně nutném oprávněným subjektům.

Pravidla poskytování údajů a podmínky jejich využívání jsou dány zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, nebo jiným právním předpisem.
Např.: Ministerstvem vnitra mohou být údaje poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup podle:
Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra, a to stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

Ministerstvo vnitra - odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel
náměstí Hrdinů 3
140 21 Praha 4
e-mail: oscoeo@mvcr.cz

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra
- Evidence obyvatel, trvalý pobyt

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání občanského průkazu (Občanské průkazy)
Hlášení trvalého pobytu (Občanské průkazy)

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov

 

 

26. Kontaktní osoba

Daniela Rušikvasová, tel.: 573 521 354

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

14. 1. 2009

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

25.02.2019

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.