Osvědčování rodného čísla

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

87

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Osvědčování rodného čísla

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Žádost o osvědčení rodného čísla lze podat v případě, že nositel rodného čísla nemůže prokázat, že mu bylo přiděleno rodné číslo žádným z dokladů o rodném čísle.

 
Dokladem o rodném čísle je:
 • rodný list, oddací list nebo úmrtní list, na němž je uvedeno rodné číslo nositele rodného čísla,
 • samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný Českou správou sociálního zabezpečení před 1. 1. 2003,
 • občanský průkaz,
 • cestovní doklad, pokud je v něm uvedeno rodné číslo,
 • průkaz o povolení k pobytu cizince, potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky občana Evropské unie, průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie a průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, nebo
 • průkaz povolení k pobytu azylanta nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o osvědčení rodného čísla může podat:

 • nositel rodného čísla,
 • jeho zákonný zástupce, nebo
 • zástupce na základě plné moci.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o osvědčení rodného čísla lze podat osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o osvědčení rodného čísla se podává na:

Žádost lze rovněž podat prostřednictvím kteréhokoliv obecního úřadu na území České republiky nebo zastupitelského úřadu České republiky v cizině.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

 
Kontaktní osoba: Daniela Rušikvasová
Telefon: 573 521 354
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o osvědčení rodného čísla musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele rodného čísla, o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,
 • označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo, o jehož osvědčení je žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo,
 • charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o osvědčení rodného čísla,
 • adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o osvědčení jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce nositele rodného čísla,
 • datum sepsání žádosti,
 • podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, popř. zástupce na základě plné moci, který žádost o osvědčení rodného čísla podává.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o osvědčení rodného čísla lze podat na předepsaném tiskopisu nebo jinou volnou písemnou formou.

Tiskopisy žádostí o osvědčení rodného čísla jsou k dispozici na příslušných úřadech, u kterých lze žádost podat (viz bod 8), nebo na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše poplatku za osvědčení rodného čísla činí 100 Kč - platba se uskutečňuje formou kolkové známky nebo převodem na příjmový účet.

Správní poplatek je splatný buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů ode dne, kdy žádost o osvědčení rodného čísla byla doručena Ministerstvu vnitra.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.