Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

5

 

 

2. Kód

MD07

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání mezinárodního řidičského průkazu (dále jen MŘP).

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě jeho žádosti.

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, registr řidičů

Úřední hodiny: Po a St: 07:30 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hod

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pouze osoba, která žádá o mezinárodní řidičský průkaz. Mezinárodní řidičský průkaz nelze vydat v zastoupení.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

S žádostí  o vydání mezinárodního řidičského průkazu musí držitel  předložit 

a) platný doklad totožnosti žadatele

b) platný řidičský průkaz nebo platný řidičský průkaz vydaný cizím státem

c) jednu fotografii o rozměru 3,5 x 4,5cm.

Žadatel je povinen převzít mezinárodní řidičský průkaz osobně. Držitel nesmí mít  více než jeden platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a více než  jeden platný mezinárodní řidičský průkaz podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949).  Držitel mezinárodního řidičského průkazu  ani jiná neoprávněná osoba nesmí v mezinárodním řidičském průkazu provádět žádné zápisy, změny, opravy  nebo úpravy. Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje k řízení motorových vozidel na území České republiky.  Platnost MŘP  se stanoví shodně s dobou platnosti řidičského průkazu, na jehož základě  byl mezinárodní řidičský průkaz vydán, nejdéle na dobu tří let ode dne vydání (Vídeň 1968),  a na dobu jednoho roku ode dne vydání u MŘP (Ženeva 1949).

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu u kteréhokoliv ORP.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP).

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky obecního úřadu obce s rozšířenou působností, resp. magistrátu města.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě musíte předložit: platný doklad totožnosti, platný řidičský průkaz, jednu fotografii.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu jsou k dispozici na všech příslušných úřadech

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 50,- Kč, který uhradíte buď přímo na přepážce, nebo na pokladně příslušného obecního úřadu.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny  podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá mezinárodní řidičský průkaz bezodkladně po podání žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Úmluva o silničním provozu z Vídně roku 1968.
Úmluva o silničním provozu ze Ženevy roku 1949.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.