Ověřování rodného čísla

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

88

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Ověřování rodného čísla

 

 

4. Základní informace k životní situaci

V případě, že nositel rodného čísla nebo jeho zákonný zástupce zjistí jakékoliv nesrovnalosti v přiděleném rodném čísle nositele rodného čísla anebo získá pochybnosti o jeho jedinečnosti, může písemně požádat o ověření rodného čísla v registru rodných čísel.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o ověření rodného čísla může podat:

 • nositel rodného čísla,
 • jeho zákonný zástupce, nebo
 • zástupce na základě plné moci.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o ověření rodného čísla lze podat osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o ověření rodného čísla se podává na:

Žádost lze rovněž podat prostřednictvím kteréhokoliv obecního úřadu na území České republiky nebo zastupitelského úřadu České republiky v cizině.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

 
Kontaktní osoba: Daniela Rušikvasová
Telefon: 573 521 354
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o ověření rodného čísla musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo a okres narození nositele rodného čísla, o ověření jehož rodného čísla je žádáno; u nositele rodného čísla narozeného v cizině místo narození a stát, na jehož území se narodil,
 • označení výdejového místa, které nositeli rodného čísla rodné číslo, o jehož ověření je žádáno, přidělilo, pokud je výdejové místo žadateli známo,
 • charakteristiku skutečností, pro něž je podávána žádost o ověření rodného čísla,
 • adresu místa trvalého nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině nositele rodného čísla, o ověření jehož rodného čísla je žádáno; podává-li za nositele rodného čísla žádost jeho zákonný zástupce, uvede se též jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu anebo bydliště v cizině zákonného zástupce nositele rodného čísla,
 • datum sepsání žádosti,
 • podpis nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, popř. zástupce na základě plné moci, který žádost o ověření rodného čísla podává.
K žádosti o ověření rodného čísla je nezbytné předložit:
 • kopii občanského průkazu nebo cestovního dokladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o ověření rodného čísla, a
 • kopii rodného listu, popř. jiného dokladu o datu, místu narození a státním občanství nositele rodného čísla, jehož rodné číslo má být ověřeno; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, je nutné přiložit k němu jeho úřední překlad do českého jazyka.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K žádosti o ověření rodného čísla je nezbytné předložit:

 • kopii občanského průkazu nebo cestovního dokladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o ověření rodného čísla, a
 • kopii rodného listu, popř. jiného dokladu o datu, místu narození a státním občanství nositele rodného čísla, jehož rodné číslo má být ověřeno; je-li tento doklad vyhotoven v jiném než českém jazyce, je nutné přiložit k němu jeho úřední překlad do českého jazyka.
Žádost o ověření rodného čísla lze podat na předepsaném tiskopisu nebo jinou volnou písemnou formou.
Tiskopisy žádostí o ověření rodného čísla jsou k dispozici na příslušných úřadech, u kterých lze žádost podat (viz bod 8), nebo na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše poplatku za ověření rodného čísla činí 50 Kč - platba se uskutečňuje formou kolkové známky nebo převodem na příjmový účet.

Správní poplatek je splatný buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů ode dne, kdy žádost o ověření rodného čísla byla doručena Ministerstvu vnitra.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.