Vydání občanského průkazu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

89

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání občanského průkazu

 

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

 

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občan, kterému byla rozhodnutím soudu omezena svéprávnost, může mít občanský průkaz v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník nebo jiný zákonný zástupce.  

Jaké typy občanských průkazů se vydávají

 • občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a  s kontaktním elektronickým čipem 
 • občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let,
 • občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let, 
 • občanům starším 70 let s dobou platnosti 35 let.

 • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů
  • s dobou platnosti na 5 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
  • s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství.

 

 Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

   

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání občanského průkazu žádá:
občan starší 15 let;
předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využije fotografie a podpis vedené v informačním systému evidence cestovních dokladů a od 1. ledna 2013 i v informačním systému evidence občanských průkazů, od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok),
za občana mladšího 15 let
jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou,
za občana, který je omezen ve svéprávnosti tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.


Upozornění

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a  s kontaktním elektronickým čipem , je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie, podpisu, otisků prstů v elektronické podobě.
 

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

 
  

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Splnění všech závazných podmínek stanovených platnými právními předpisy na úseku občanských průkazů.

  

 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Viz bod 8.

 

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, může občan podat žádost:

 •  u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22,
 •  ve zkrácených lhůtách 24 hodin a 5 pracovních dnů také na ministerstvu vnitra ČR

 

Převzetí občanského průkazu

 • občan si může při podání žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem v normální lhůtě  zvolit obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občanský průkaz převezme
 •  v případě zkrácené lhůty 24 hodin lze občanský průkaz převzít pouze na ministerstvu vnitra ČR
 •  v případě zkrácené lhůty do 5 pracovních dnů lze občanský průkaz převzít pouze na ministerstvu vnitra ČR a nebo na úřadě, kde byla podána žádost o občanský průkaz
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů lze převzít pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého podal žádost o jeho vydání,
 • vyžaduje se osobní převzetí občanského průkazu občanem, jemuž se vydává, nebo jeho zákonným zástupcem anebo například pěstounem, jedná-li se o dítě ve věku do 15 let;
 • převzetí občanského průkazu zmocněncem na základě úředně ověřené zvláštní plné moci,
 • při převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem si občan může zvolit bezpečnostní osobní kód.
 • V případě využívání kontaktního elektronického čipu si při převzetí občan zvolí také idnetifikační osobní kód a deblokační osobní kód.
 

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Holešov
odbor občansko-správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Kateřina Marcinová, Zdeňka Večeřová
Telefon: 573 521 352, 573 521 351
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:30 - 11:00 - objednaní
Pátek: na základě předchozí domluvy

  

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem:

 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu, protože žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

 

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;
 • dvě fotografie,
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

Fotografie musí mít tyto náležitosti

 • Má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení, je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
 • Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
 • Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
 • Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.    
 • Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

 

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:

 • rodný list nebo
 • platný cestovní pas,
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:

 • rodný list nebo platný cestovní pas; to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 2 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.

 

K vydání prvního občanského průkazu občanovi,který byl rozhodnutím soudu omezen ve svéprávnosti tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti občana k právním úkonům,
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

  

Při vydání nového občanského průkazu:

 • se předkládá dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
 • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost, 
 • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

   

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Formuláře žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 
Poplatky
Úkon Poplatek
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem od 15 let:
 •  do 5 pracovních dnů                                                                     
 •  do 24 hodin                                                                                  

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem do 15 let:

 • do 5 pracovních dnů
 • do 24 hodin
500,- Kč
1000,- Kč
300,- Kč
500,- Kč
Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 2 měsíce
200,- Kč
Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let
100,- Kč
Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky
200,- Kč
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující   neoprávněně provedené zápisy
200,- Kč
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem   z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu
200,- Kč
Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti
100,- Kč

Poplatek lze uhradit v hotovosti i bezhotovostní platbou.

Předmětem poplatku není vydání nového občanského průkazu, je-li vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů a současně jsou provedeny i zápisy nepovinných údajů na žádost občana. 
  

 

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví:

 • v normální lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
 • ve zkrácené lhůtě  do 24 hodin a nebo do 5 pracovních dnů,

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 dnů ode dne podání žádosti

 

 

 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

 

 

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, musí doložit pravdivost údajů uváděných v žádosti.

  

Veškeré údaje je občan povinen doložit potřebnými doklady v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

  

Žádá-li občan o vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu je zpoplatněno částkou 200,- Kč.

 

Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání potřebné podle zvláštního právního předpisu (zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním).

 

Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed (zvláštní matrika). Výpis se nepředkládá.

 • stanoví-li něco jiného mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána (jedná se o Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku státního občanství a matrik, podle níž si smluvní strany uznávají platnost rodných, oddacích a úmrtních listů svých státních občanů vystavených orgány druhé smluvní strany o matričních událostech, ke kterým došlo před 1. lednem 1993,
 • jde-li o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství udělením.
  

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 

  

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
Vyhláška č. 281/2021 Sb.,k provedení zákona o občanských průkazech a některrých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech 

 

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

 

 

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nesplněním povinností uvedených v zákoně o občanských průkazech se občan dopouští přestupku.

Přestupky jsou  upraveny v § 65 zákona o občanských průkazech. 

(1)Přestupku se dopustí ten, kdo

 • a) úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,
 • b) poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky podle § 39 písm. a),
 • c) poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu podle § 39 písm. b),
 • d) poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu podle § 39 písm. c), nebo
 • e) poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy podle § 39 písm. e).

(2) Osoba, která má povinnost mít občanský průkaz, se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání občanského průkazu ve lhůtě podle § 11 nebo si občanský průkaz nepřevezme.

(3) Držitel občanského průkazu, osoba  která jedná za osobu, která dosáhla věku 15 let, se dopustí přestupku tím, žepodle § 67, která jedná za osobu mladší 15 let, nebo osoba podle § 68, která jedná za osobu, která dosáhla věku 15 let, se dopustí přetupku tím, že

 • a) poruší povinnost chránit občanský průkaz § 37 odst. 5 písm. a), nebo
 • b) neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znhodnocení podle § 31 nebo § 37 odst. 5 písm. e) nebo f).

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do 

 • a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 1 neno 3, nebo,
 • b) 15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.