Vydání cestovního dokladu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

90

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání cestovního dokladu

Druhy cestovních dokladů jsou:

 1. a) cestovní pas,
 2. b) diplomatický pas,
 3. c) služební pas,
 4. d) cestovní průkaz,
 5. e) náhradní cestovní doklad Evropské unie,
 6. f) jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy.

 

 

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:
•občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let,
•občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

Dobu platnosti nelze prodloužit.

 

 
 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan15-18 let
Do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí být v žádosti vyjádřený písemný souhlas zákonného zástupce před pracovníkem úřadu. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let
 Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

 

Zákonný zástupce za občana, který byl omezen ve svépravnosti

 

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas, podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
•osobní převzetí cestovního pasu občanem  (starší 15 let),
•zákonným zástupcem a nebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce, pěstoun ( do 15 let a omezení ve svéprávnosti),
•z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

 

Při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji.

 


.

 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavením se a podáním žádosti u příslušného úřadu.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:

 • v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 a ministerstvo vnitra ČR, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu.
 • .
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
 
Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji 

 Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas je možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí cestovního pasu.

 

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor občansko-správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Zdeňka Večeřová, Kateřina Marcinová
Telefon: 573 521 351, 573 521 352
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 
Úterý a Čtvrtek 7:30 - 11:00
Pátek: 7:30-11:00
 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o vydání cestovního pasu  je třeba předložit:

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo apod.), např. platný občanský průkaz (u občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné doklady, např. rodný nebo oddací list), popř. doklad o státním občanství
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let-rodný list dítěte, případně platný cestovní doklad dítěte a občanský průkaz rodiče
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již držitelem platného cestovního pasu je a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici


Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Žádost se nepodává na úředním tiskopisu; občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, např. občanský průkaz, rodný list, řidičský průkaz.

Nepřikládá se fotografie; fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se k němu občan musí osobně dostavit.

Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.

Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a  otisky prstů (otisky se pořizují  od 12 let žadatele).

Žádost se zobrazí ke kontrole a podpisu občanovi . Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního dokladu. Dalším podpisem občan, popř. jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost údajů v  žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.

 

Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

 

 
 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 .

 

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat ve lhůtě:

 

 • do 30dnů                                       občané do 15 let              100,-Kč

                                                          občané nad 15 let            600,-Kč

 

 • do 5 pracovních dnů                   občané do 15 let           1.000,-Kč

                                                          občané nad 15 let         3.000,-Kč

 

 • do 24 hodin                                  občané do 15 let           2.000,-Kč

                                                          občané nad 15 let         6.000,-Kč      

 

Platba se vybírá při podání žádosti v hotovosti nebo lze provést  také úhradu kartou na pokladně úřadu.

                            

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

 • v normální lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
 • ve zkrácené lhůtě  do 24 hodin a nebo do 5 pracovních dnů
 • ve lhůtě 120 dnů je-li  žádost podána na zastupitelském úřadu v zahraničí

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.