Vydání cestovního dokladu

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

90

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání cestovního dokladu

Druhy cestovních dokladů jsou:

 1. a) cestovní pas,
 2. b) diplomatický pas,
 3. c) služební pas,
 4. d) cestovní průkaz,
 5. e) náhradní cestovní doklad Evropské unie,
 6. f) jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy.

 

 

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:
•občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let,
•občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

Dobu platnosti nelze prodloužit.

 

 
 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan15-18 let
Do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí být v žádosti vyjádřený písemný souhlas zákonného zástupce před pracovníkem úřadu. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let
 Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.

 

Zákonný zástupce za občana, který byl omezen ve svépravnosti

 

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas, podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
•osobní převzetí cestovního pasu občanem  (starší 15 let),
•zákonným zástupcem a nebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce, pěstoun ( do 15 let a omezení ve svéprávnosti),
•z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

 

Při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji.

 


.

 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavením se a podáním žádosti u příslušného úřadu.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:

 • v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 a ministerstvo vnitra ČR, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu.
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
 
Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji 

 Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas je možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí cestovního pasu.

 

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor občansko-správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Zdeňka Večeřová, Kateřina Marcinová
Telefon: 573 521 351, 573 521 352
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 
Úterý a Čtvrtek 7:30 - 11:00
Pátek: 7:30-11:00
 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o vydání cestovního pasu  je třeba předložit:

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo apod.), např. platný občanský průkaz (u občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné doklady, např. rodný nebo oddací list), popř. doklad o státním občanství
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let-rodný list dítěte, případně platný cestovní doklad dítěte a občanský průkaz rodiče
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již držitelem platného cestovního pasu je a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici


Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Žádost se nepodává na úředním tiskopisu; občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, např. občanský průkaz, rodný list, řidičský průkaz.

Nepřikládá se fotografie; fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se k němu občan musí osobně dostavit.

Údaje v předložených dokladech se ověří v informačním systému evidence obyvatel.

Jestliže se ověří správnost těchto údajů a není-li důvod pro odepření vydání cestovního pasu, pořídí se biometrické údaje, to znamená fotografie a  otisky prstů (otisky se pořizují  od 12 let žadatele).

Žádost se zobrazí ke kontrole a podpisu občanovi . Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního dokladu. Dalším podpisem občan, popř. jeho zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost údajů v  žádosti, dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu a potvrdí, že byl informován o vedení biometrických údajů po dobu 60 dnů od předání vyrobeného cestovního pasu výrobcem Ministerstvu vnitra v informačním systému cestovních dokladů.

 

Podání žádosti je ukončeno elektronickým odesláním dat do centra za účelem jejich dalšího zpracování při výrobě cestovního pasu.

 

 
 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 .

 

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat ve lhůtě:

 

 • do 30dnů                                       občané do 15 let              100,-Kč

                                                          občané nad 15 let            600,-Kč

 

 • do 5 pracovních dnů                   občané do 15 let           1.000,-Kč

                                                          občané nad 15 let         3.000,-Kč

 

 • do 24 hodin                                  občané do 15 let           2.000,-Kč

                                                          občané nad 15 let         6.000,-Kč      

 

Platba se vybírá při podání žádosti v hotovosti nebo bezhotovostní platbou.

                            

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

 • v normální lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
 • ve zkrácené lhůtě  do 24 hodin a nebo do 5 pracovních dnů
 • ve lhůtě 120 dnů je-li  žádost podána na zastupitelském úřadu v zahraničí

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Těmito úřady jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni magistrát. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad, v hlavním městě Praze magistrát.

Správní řízení ve věcech cestovních dokladů ukončené pravomocným rozhodnutím se na žádost účastníka řízení obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník řízení nemohl v původním řízení uplatnit. Nové řízení provede správní orgán, který byl příslušný v původním řízení v prvním stupni. Odvolací správní orgán je příslušný tehdy, jestliže řízení bylo obnoveno z důvodů, které se týkaly výlučně odvolacího řízení.

V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumají pravomocné rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů v případě, kdy lze pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Účastník řízení může dát podnět k provedení přezkumného řízení. Přezkumné řízení zahájí z moci úřední správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, pokud dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Jestliže dal podnět k přezkumnému řízení účastník, může přezkumné řízení provést i správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal, pokud plně vyhoví účastníku řízení.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností


Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek; přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech.

Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad.

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.

 

 

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy veřejnosti a odpovědi na ně naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra

 

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na:

Ministerstvo vnitra - odbor správních činností
poštovní přihrádka 155/SC
náměstí Hrdinů 3
140 21 Praha 4
tel.: 974 849 630

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě


Ministerstvo vnitra
- Cestovní doklady s biometrickými prvky
- Cestovní doklady k cestám do Evropské unie
- Informace o vydávání nových pasů se dvěma biometrickými údaji
- Ochrana osobních údajů  (jak postupovat, pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů nekorektně)

Ministerstvo zahraničních věcí

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydávání jiných cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy; změny a doplnění údajů v cestovních dokladech (Cestovní doklady)
Vydání cestovního dokladu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí (Cestovní doklady)
Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů v zahraničí (Krizové situace)

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správní MěÚ Holešov

 

 

26. Kontaktní osoba

Zdeňka Večeřová

Kateřina Marcinová

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2018

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

02.10.2023

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti  není stanoven.