Ztráta nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

91

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů v zahraničí

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Při ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu se žádá o vydání nového cestovního dokladu.

 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)


Občan 15-18 let

Do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí k žádosti o vydání cestovního dokladu připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem nebo tento souhlas učiní zákonný zástupce na zastupitelském úřadu do formuláře žádosti o vydání cestovního dokladu. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou.


Zákonný zástupce občana mladšího 15 let

 

Zplnomocněný zástupce občana, pokud je občan oprávněn podat žádost; to neplatí, jedná-li se o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

 

Kdo může doklad převzít:

Při převzetí cestovního dokladu se vyžaduje osobní přítomnost občana, jemuž se cestovní doklad vydává, nebo zákonného zástupce. Převzetí cestovního dokladu zplnomocněným zástupcem je vyloučeno.

 

Cestovní průkaz lze ve výjimečných případech stanovených zákonem zaslat oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace


Občan České republiky nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále též "ZÚ ČR").

Žádost o vydání nového cestovního dokladu může podat na ZÚ ČR v místě pobytu. V případě, že naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá ZÚ ČR o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává ZÚ ČR v co možná nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání.

 

Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky.

 

Občan České republiky může na ZÚ ČR podat též žádost o vydání cestovního pasu, která je zasílána k vyřízení do České republiky. Lhůta pro vydání cestovního pasu s biometrickými údaji, je-li žádost podána na ZÚ ČR, činí 120 dnů.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace


Obraťte se na zastupitelský úřad ČR se žádostí o informaci.

Podle konkrétní situace a stupně naléhavosti potřeby cestovního dokladu podáte buď žádost o vydání cestovního průkazu nebo žádost o vydání cestovního pasu.

 

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na zastupitelský úřad České republiky v zemi pobytu

 

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na zastupitelském úřadu ČR, s pracovníky jeho konzulárního úseku.

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou


Za účelem vydání cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu) musí občan České republiky:
•předložit 2 identické fotografie obdélníkového tvaru o rozměru 35 mm x 45 mm s hladkým povrchem (přesné požadavky na kvalitu fotografie sdělí ZÚ ČR) a
•čitelně a úplně vyplnit originální formulář žádosti o vydání cestovního průkazu, který obdrží na ZÚ ČR.

Dále je občan povinen předložit doklad totožnosti (má-li jej), není-li z něho zřejmé státní občanství České republiky, pak i doklad o státním občanství České republiky (má-li jej).
Totožnost pro účely vystavení cestovního průkazu může být potvrzena i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky, popř. může být ověřena jiným způsobem.

Informace o dokladech požadovaných za účelem vydání cestovního pasu naleznete v životní situaci "Vydání cestovního dokladu  na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici


Žádost o vydání cestovního pasu nebo o vydání cestovního průkazu můžete podat pouze na originálním tiskopisu, který je k dispozici na všech ZÚ ČR.
 
Žádost o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji se vyplňuje na ZÚ ČR elektronicky v počítačovém systému.

Tiskopis ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení, zneužití a nálezu cestovního dokladu [DOC, 37 kB].

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání  cestovního pasu platí na ZÚ ČR:

•občané starší 15 let - 1 200 Kč
•občané mladší 15 let - 400 Kč


Za vydání cestovního průkazu platí občané (bez ohledu na věk) 400 Kč.

 

Poplatek se vybírá v měně státu, v němž má ZÚ ČR své sídlo, příp. v náhradní, volně směnitelné měně, a to po provedení přepočtu české měny na cizí měnu podle směnných kursů devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou k prvnímu dni měsíce.

 

V případě, že o to poplatník požádá, přijme ZÚ ČR úhradu poplatků v české měně

 

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnýmiúdaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, je-li žádost podána na ZÚ ČR, činí 120 dnů.
Cestovní průkaz vydává ZÚ ČR v co možná nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

 

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení vedeném podle správního řádu.
Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí o odepření vydání cestovního dokladu nebo o zastavení řízení o vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání rozhodne jeho nadřízený úřad.

 

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nesplněním povinností uvedených v ustanoveních zákona o cestovních dokladech se dopouštíte přestupků. Skutkové podstaty přestupků upravuje zákon o přestupcích.

Za přestupek na úseku cestovních dokladů lze uložit pokutu do 10 000 Kč a v případě neoprávněného zpracovávání údajů zpracovaných v nosiči dat s biometrickými údaji až do 1 000 000 Kč.

 

 

21. Nejčastější dotazy

Může ZÚ ČR vystavit cestovní doklad na počkání?

Cestovní pasy ZÚ ČR nevydávají, pouze přijímají žádosti o vydání cestovního pasu a zasílají je k vyřízení příslušným úřadům do České republiky.

V krátké době může ZÚ ČR vydat cestovní průkaz, který je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Vydává se v odůvodněných případech a při splnění podmínek stanovených zákonem zpravidla občanovi, který v zahraničí ztratil cestovní pas nebo mu byl odcizen, za účelem jeho návratu do České republiky.

 

 

22. Další informace

 Můžete se obrátit na:

  • konzulární pracoviště ZÚ ČR,
  • Ministerstvo vnitra ČR nebo
  • konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání cestovního dokladu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí (Cestovní doklady)
Vydávání jiných cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy (Cestovní doklady)
Vydání cestovního dokladu (Cestovní doklady)

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR

 

 

26. Kontaktní osoba

Zdeňka Večeřová

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

19.9.2016

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

02.08.2021

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.