Vydání jiných cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

92

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydávání jiných cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Na základě mezinárodní smlouvy se vydávají jiné cestovní doklady. Podmínky pro jejich vydání stanoví (kromě zákona o cestovních dokladech) příslušná mezinárodní smlouva


Ve vydaném cestovním dokladu nelze na žádost občana doplnit údaje o titulu nebo vědecké hodnosti

 

 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o cestovní doklad mohou podat osoby, které jsou oprávněny podat žádost o vydání cestovního pasu.

Žádost o vydání jiného cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy k plnění úkolů v zahraničí může za občana podat pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem.

 

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavením se a podáním žádosti u příslušného úřadu.

 

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy  vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho trvalého pobytu.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Zdeňka Večeřová
Telefon: 573 521 351
 
Úřední hodiny:
 
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý a Čtvrtek 7:30 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti je třeba předložit:

  • doklady prokazující údaje zapisované do jiného cestovního dokladu (např. platný občanský průkaz, rodný list)
  • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti, pokud žádost o vydání jiného cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy podává za občana pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, a odůvodnění, pokud ho daná mezinárodní smlouva vyžaduje

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předkládá se vyplněná žádost na předepsaném tiskopisu.

Vzory tiskopisů naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zpoplatňuje se pouze:

  • vydání hraničního průkazu - 100 Kč,

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem (bezodkladně nebo do 30 dnů).

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Další účastníci postupu nejsou stanoveni

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Příslušné mezinárodní smlouvy

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Těmito úřady jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni magistrát. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad, v hlavním městě Praze magistrát.

Správní řízení ve věcech cestovních dokladů ukončené pravomocným rozhodnutím se na žádost účastníka řízení obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník řízení nemohl v původním řízení uplatnit. Nové řízení provede správní orgán, který byl příslušný v původním řízení v prvním stupni. Odvolací správní orgán je příslušný tehdy, jestliže řízení bylo obnoveno z důvodů, které se týkaly výlučně odvolacího řízení.

V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumají pravomocné rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů v případě, kdy lze pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Účastník řízení může dát podnět k provedení přezkumného řízení. Přezkumné řízení zahájí z moci úřední správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, pokud dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Jestliže dal podnět k přezkumnému řízení účastník, může přezkumné řízení provést i správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal, pokud plně vyhoví účastníku řízení.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech.
Přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím, odevzdat neplatný cestovní doklad.
Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1 000 000 Kč.

 

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra
- Cestovní doklady s biometrickými prvky
 

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání cestovního dokladu
Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů v zahraničí

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravní a správní MěÚ Holešov

 

 

26. Kontaktní osoba

Zdeňka Večeřová

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

19.9.2016

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

14.2.2017

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.