Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen "výpis") týkající se této osoby.

Ve výpisu jsou uvedena všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat občan.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o výpis se na matrikách a v Rejstříku trestů v Praze podává v písemné formě na předepsaném formuláři.

Informace k podání žádosti o výpis na kontaktních místech Czech POINT naleznete na internetových stránkách Czech POINT.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Můžete se obrátit na obecní úřad, městský úřad, úřad města, v Praze obvodní úřad nebo místní úřad, v územně členěných statutárních městech na úřad městského obvodu nebo úřad městské části, který vede matriku.

Po ověření správnosti údajů se vám žádost nevrací, ale je zaslána k vyřízení Rejstříku trestů v Praze. Rejstřík trestů v Praze po ověření totožnosti žadatele a správnosti údajů uvedených v žádosti vydá výpis na počkání.

Informace k podání žádosti o výpis na kontaktních místech Czech POINT naleznete na internetových stránkách Czech POINT.

Úřady, které:

Žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky můžete podávat také v cizině na zastupitelských úřadech České republiky, které za konzulární poplatek ve výši 200 Kč zprostředkují vyřízení výpisu a jeho doručení.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor tajemníka
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Pospíšilík, telefon: 573 521 222

Úřední hodiny:

Pondělí a středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod., úterý, čtvrtek, pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte platný osobní doklad opatřený fotografií (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince apod.).

 

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici v sídle Rejstříku trestů a na všech úřadech pověřených přijímat žádosti.

Vzor formuláře: Žádost o výpis z rejstříku trestů

Informace k podání žádosti o výpis na kontaktních místech Czech POINT naleznete na internetových stránkách Czech POINT.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za podání žádosti o výpis v Rejstříku trestů a pověřených úřadech se hradí formou kolkové známky, jejíž hodnota činí 100 Kč.

Formuláře jsou zdarma, ověření totožnosti žadatele je bezplatné.

Podání žádosti o výpis na kontaktních místech Czech POINT se řídí jinými předpisy, informace naleznete na internetových stránkách Czech POINT

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o výpis podaná v úředních hodinách v sídle Rejstříku trestů v Praze je vyřízena na počkání.

Informace k vyřízení žádostí podaných na kontaktních místech Czech POINT naleznete na internetových stránkách Czech POINT.

U žádosti o výpis podané na pověřeném úřadě, obdrží žadatel výpis zpravidla do dvou až tří týdnů po podání na adresu uvedenou na žádosti.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Od 22. 2. 2008 může osoba, jíž se údaje týkají, zaslat žádost o výpis s elektronickým kvalifikovaným podpisem v elektronické podobě.

Po úhradě správního poplatku zašle Rejstřík trestů výpis žadateli v listinné podobě.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 126/2003 Sb., kterým se mění zákon o Rejstříku trestů
Zákon č. 253/2006 Sb., kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 177/2001 Sb., kterým se mění zákon o ochraně osobních údajů a zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Není možné podat opravný prostředek.

 

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4.

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Rejstřík trestů Praha
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Czech POINT

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nahlédnutí do opisu z Rejstříku trestů (Rejstřík trestů)
Podání žádosti o informace v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR (Soudy)

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor tajemníka MěÚ Holešov 

 

 

26. Kontaktní osoba

Ing. Jaroslav Pospíšilík

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29. 9. 2009

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

16. 9. 2015

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.