Životní situace

Kategorie

Název Číslo Zodpovědné osoby Znění
Dopravní přestupky 1 Bc. Miroslav Krejčíř, Petr Tabara, DiS (103)
Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. 2 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče, bodového hodnocení 3 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Udělení řidičského oprávnění, vydání řidičského průkazu 4 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Vydání mezinárodního řidičského průkazu 5 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu 6 Bc. Denisa Mařáková, (112), Radka Münsterová (111)
Změna údajů v řidičském průkazu 7 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Výměna řidičského průkazu 9 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - nové 10 Petra Dočkalová, DiS., Vendula Becherová. (106), Martina Kopřivová (107)
Vydání osvědčení o registrace vozidla v případě ztráty, poškození, odcizení, zničení 11 Petra Dočkalová, DiS., Vendula Becherová (106), Martina Kopřivová (107)
Vývoz silničního vozidla 12 Petra Dočkalová, DiS., Vendula Becherová, (106), Martina Kopřivová (107)
Vyřazení vozidla z registru vozidel 13 Petra Dočkalová, DiS., Vendula Becherová, Martina Kopřivová
Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla 15 Petra Dočkalová, DiS., Vendula Becherová (106), Martina Kopřivová(107)
Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel 16 Petra Dočkalová, DiS., Vendula Becherová (106), Martina Kopřivová (107)
Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla 17 Petra Dočkalová, DiS., Vendula Becherová (106), Martina Kopřivová (107)
Vydání paměťové karty do digitálního tachografu 19 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Přihlášení a odhlášení psa 20 Hana Kupková (212)
Žádost o povolení herního prostoru 21 Hana Kupková (212)
Ohrožené nezletilé dítě 23 Bc. Tereza Karschová, Mgr. Eva Petřivalská, Bc. Svatava Boledovičová, Mgr. Jiří Nesázel
Opatrovnictví nezletilých dětí, výživné 24 Bc. Tereza Karschová, Mgr. Eva Petřivalská, Bc. Svatava Boledovičová, Mgr. Jiří Nesázel
Výchovné problémy a trestná činnost nezletilých dětí 25 Mgr. Jiří Nesázel
Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením - kurátor pro dospělé 31 Mgr. Pavlína Janalíková, Mgr. Marie Gomolová
Řízení podle stavebněprávních předpisů - úsek stavebního řádu 34 pracovníci úseku stavebního řádu
Dotace v rámci Akce milion (Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí) 35 Mgr. Ilona Augusti (310)
Dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení (Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí) 36 Mgr. Petr Chvátal (308)
Dotace v rámci podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 37 Ing. Karel Bartošek (309)
Vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města 38 Mgr. Petr Chvátal (308)
Vyhlašování nejvýznamnějších osobností města v oblasti kultury, volnočasových aktivit a čin roku 39 Mgr. Petr Chvátal (308)
Udělování ceny města Holešova 40 Mgr. Petr Chvátal (308)
Péče o válečné hroby 41 Mgr. Ilona Augusti (310)
Obnova movité nebo nemovité kulturní památky 42 Ing. Karel Bartošek (309)
Obnova objektu v městské památkové zóně 43 Ing. Karel Bartošek (309)
Restaurování kulturní památky 44 Ing. Karel Bartošek (309)
Podání petice, stížnosti 45 Helena Jelínková (219)
Řízení podle stavebněprávních předpisů - speciální stavební úřad 47 Radka Stratilová (203)
Připojování pozemních komunikací - zřizování sjezdů 50 Aleš Ryška (115)
Uzavírka pozemní komunikace a nařízení objížďky 51 Aleš Ryška (115)
Zvláštní užívání pozemní komunikace - stavební práce, překop, protlak 52 Aleš Ryška (115)
Zvláštní užívání pozemní komunikace - uložení inženýrských sítí 54 Aleš Ryška (115)
Zvláštní užívání pozemní komunikace - sport., kult. apod. akce 55 Aleš Ryška (115)
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 56 Aleš Ryška (115)
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 57 Aleš Ryška (115)
Výjimka z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 58 Aleš Ryška (115)
Úvěry z Fondu rozvoje bydlení města Holešova 59 Monika Partyková (204)
Ohlášení živnosti volné 60 Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)
Žádost o koncesi 61 Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)
Oznámení změn v ohlášení živnosti a koncesi 62 Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)
Zahájení a ukončení činnosti v provozovně 63 Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)
Oznámení přerušení provozování živnosti 64 Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění 65 Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku 66 Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)
Ohlášení živnosti řemeslné 67 Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 68 Miroslava Janoštiaková (319),Petra Vysloužilová (318)
Oznámení přerušení provozování zemědělské výroby a změn údajů v evidenci zemědělského podnikatele 69 Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)
Ohlášení živnosti vázané 70 Miroslava Janoštiaková (318), Petra Vysloužilová (319)
Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list 71 Daniela Rušikvasová (110)
Změna jména a příjmení, příjmení po rozvodu 72 Daniela Rušikvasová (110)
Prohlášení o volbě druhého jména 73 Daniela Rušikvasová(110)
Ženská příjmení 74 Daniela Rušikvasová(110)
Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 76 Daniela Rušikvasová(110)
Osvědčení k církevnímu sňatku 77 Daniela Rušikvasová (110)
Uzavření manželství zmocněncem 78 Daniela Rušikvasová (110)
Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnarství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině 79 Daniela Rušikvasová (110)
Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR 80 Daniela Rušikvasová (110)
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 81 Daniela Rušikvasová (110)
Nahlížení do matričních knih 82 Daniela Rušikvasová (110)
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize 83 Daniela Rušikvasová (110)
Ověřování podpisů a listin 84 Ing. Jaroslav Pospíšilík, Irena Hrabalová (204), Ing. Irena Minářová (215), Daniela Rušikvasová (110)
Hlášení trvalého pobytu (zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ukončení trvalého pobytu) 85 Zdeňka Večeřová (114) , Kateřina Marcinová (113)
Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel 86 Zdeňka Večeřová (114), Kateřina Marcinová (113)
Zprostředkování kontaktu 87 Zdeňka Večeřová (114), Kateřina Marcinová (113)
Adresa pro doručování 88 Zdeňka Večeřová(114), Kateřina Marcinová(113)
Vydání občanského průkazu 89 Kateřina Marcinová (113)Zdeňka Večeřová (114)
Vydání cestovního dokladu 90 Zdeňka Večeřová (114)Kateřina Marcinová (113)
Ztráta nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí 91 Zdeňka Večeřová (114)Kateřina Marcinová (113)
Vydání jiných cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy 92 Zdeňka Večeřová (114)Kateřina Marcinová (113)
Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 93 Ing. Jaroslav Pospíšilík (MPK)
Shromažďování občanů 94 Ing. Irena Minářová
Jak vyhlásit místní referendum 95 Ing. Irena Minářová
Zřizuji novou provozovnu - režim odpadového hospodářství 99 Ing. Lenka Brezanská (118)
Stavba vodního díla (např. studny, čistírny odpadních vod, kanalizace, vodovodu ad.) 100 Ing. Hana Vedrová (121), Ing. Lucie Kaňová (117)
Odběr povrchových vod (čerpadlem a jiným zařízením) 101 Ing. Hana Vedrová (121), Ing. Lucie Kaňová (117)
Podmínky k uzavření smlouvy s provozovatelem vodovodu nebo kanalizace 102 Ing. Hana Vedrová (121)
Vydání rybářského lístku 103 Helena Žitná
Chci pokácet strom 104 Matěj Biječek
Vydání loveckého lístku 108 Helena Žitná
Pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat 109 Veronika Kocourková
Nahlášení týrání zvířat 110 Veronika Kocourková
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 111 Hana Kupková (212)
Používání znaku a vlajky města 112 Mgr. Petr Chvátal (308)
Zvláštní příjemce důchodu,opatrovnictví dospělých 113 Mgr. Pavlína Janalíková, Mgr. Marie Gomolová
Náhradní rodinná péče 114 Bc. Svatava Boledovičová, Bc. Eva Urbanová
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu 115 Kateřina Marcinová (113), Zdeňka Večeřová(114)
Nález, odevzdání občanského průkazu 116 Kateřina Marcinová (113), Zdeňka Večeřová (114)
Odevzdání občanského průkazu při ukončení trvalého pobytu na území ČR 117 Kateřina Marcinová (113), Zdeňka Večeřová (114)
Dotace na mládežnická družstva (Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí) 123 Mgr. Petr Chvátal (308)
Dotace mimořádné (Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí) 124 Mgr. Ilona Augusti (310)
Přestavba vozidla 126 Petra Dočkalová, DiS., Vendula Becherová (106), Martina Kopřivová(107)
Registrační značka na přání 127 Petra Dočkalová, DiS., Vendula Becherová (106), Eliška Konečná(107)
Přidělení registrační značky vozidla – v případě její ztráty, poškození nebo odcizení 128 Petra Dočkalová, DiS., Lenka Banková, DiS. (106), Eliška Konečná (107)
Vydání tabulky s RZ k umístění na nosné zařízení - nosič kol 130 Petra Dočkalová, DiS., Lenka Banková, DiS. (106), Eliška Konečná(107)
Kontrolní a dozorová činnost, podání stížnosti na podnikatele 131 Ing. Hana Konečná (317), Milena Pospíšilíková (317)
Poplatky za komunální odpad 132 Dagmar Průšová (212)
Zajišťování zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění všech skupin motorových vozidel 133 Bc. Aleš Marek (101)
Udělování a rozšiřování řidičských oprávnění 134 Bc. Aleš Marek (101)
Lov na nehonebních pozemcích 135 Helena Žitná
Oprávnění řidiče taxislužby 137 Aleš Ryška (115)
Evidence vozidel taxislužby 138 Aleš Ryška (115)
Sociální práce s dospělými 139 Mgr. Marie Gomolová, Mgr. Pavlína Janalíková
Výdej tiskopisů (receptů, žádanek) na omamné látky 140 Mgr. Pavlína Janalíková, Mgr. Marie Gomolová
Prodej nemovitostí města (směna, pronájem, výpůjčka) 140 Jitka Hanslíková
Oznámení spáchání přestupku 141 Eva Hortová, DiS. (304), Lenka Kolaříková (304)
Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou 142 Mgr. Pavlína Janalíková, Mgr. Marie Gomolová
Dotace na významné akce v Holešově (Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí) 143 Mgr. Ilona Augusti (310)
Zápis mentora do registru řidičů 144 Radka Münsterová, Bc. Denisa Mařáková