Životní situace

Kategorie

Název Číslo Zodpovědné osoby Znění
Dopravní přestupky 1 Bc. Miroslav Krejčíř, Petr Tabara, DiS (103)
Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. 2 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče, bodového hodnocení 3 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Udělení řidičského oprávnění, vydání řidičského průkazu 4 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Vydání mezinárodního řidičského průkazu 5 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu 6 Bc. Denisa Mařáková, (112), Radka Münsterová (111)
Změna údajů v řidičském průkazu 7 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Výměna řidičského průkazu 9 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel - nové 10 Petra Dočkalová, DiS., Vendula Becherová. (106), Eliška Konečná (107)
Vydání technického průkazu vozidla nebo ORV v případě ztráty, poškození, odcizení, zničení 11 Petra Dočkalová, DiS., Vendula Becherová (106), Eliška Konečná(107)
Vývoz silničního vozidla 12 Petra Dočkalová, DiS., Vendula Becherová, (106), Eliška Konečná (107)
Vyřazení vozidla z registru vozidel 13 Petra Dočkalová, DiS., Vendula Becherová, Eliška Konečná (107)
Změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla 15 Petra Dočkalová, DiS., Vendula Becherová (106), Eliška Konečná(107)
Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel 16 Petra Dočkalová, DiS., Vendula Becherová (106), Eliška Konečná (107)
Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla 17 Petra Dočkalová, DiS., Vendula Becherová (106), Eliška Konečná (107)
Vydání paměťové karty do digitálního tachografu 19 Bc. Denisa Mařáková (112), Radka Münsterová (111)
Připojování pozemních komunikací - zřizování sjezdů 50 Aleš Ryška (115)
Uzavírka pozemní komunikace a nařízení objížďky 51 Aleš Ryška (115)
Zvláštní užívání pozemní komunikace - stavební práce, překop, protlak 52 Aleš Ryška (115)
Zvláštní užívání pozemní komunikace - uložení inženýrských sítí 54 Aleš Ryška (115)
Zvláštní užívání pozemní komunikace - sport., kult. apod. akce 55 Aleš Ryška (115)
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 56 Aleš Ryška (115)
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 57 Aleš Ryška (115)
Výjimka z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 58 Aleš Ryška (115)
Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list 71 Jarmila Medková (110)
Změna jména a příjmení, příjmení po rozvodu 72 Jarmila Medková (110)
Prohlášení o volbě druhého jména 73 Jarmila Medková (110)
Ženská příjmení 74 Jarmila Medková (110)
Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 76 Jarmila Medková (110)
Osvědčení k církevnímu sňatku 77 Jarmila Medková (110)
Uzavření manželství zmocněncem 78 Jarmila Medková (110)
Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnarství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině 79 Jarmila Medková (110)
Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR 80 Jarmila Medková (110)
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 81 Jarmila Medková (110)
Nahlížení do matričních knih 82 Jarmila Medková (110)
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize 83 Jarmila Medková (110)
Hlášení trvalého pobytu (zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ukončení trvalého pobytu) 85 Daniela Rušikvasová (109)
Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel 86 Daniela Rušikvasová (109)
Zprostředkování kontaktu 87 Daniela Rušikvasová (109)
Adresa pro doručování 88 Daniela Rušikvasová (109)
Vydání občanského průkazu 89 Kateřina Marcinová (113)Zdeňka Večeřová (114)
Vydání cestovního dokladu 90 Zdeňka Večeřová (114)Kateřina Marcinová (113)
Ztráta nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí 91 Zdeňka Večeřová (114)Kateřina Marcinová (113)
Vydání jiných cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy 92 Zdeňka Večeřová (114)Kateřina Marcinová (113)
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu 115 Kateřina Marcinová (113), Zdeňka Večeřová(114)
Nález, odevzdání občanského průkazu 116 Kateřina Marcinová (113), Zdeňka Večeřová (114)
Odevzdání občanského průkazu při ukončení trvalého pobytu na území ČR 117 Kateřina Marcinová (113), Zdeňka Večeřová (114)
Přestavba vozidla 126 Petra Dočkalová, DiS., Vendula Becherová (106), Eliška Konečná(107)
Registrační značka na přání 127 Petra Dočkalová, DiS., Vendula Becherová (106), Eliška Konečná(107)
Přidělení registrační značky vozidla – v případě její ztráty, poškození nebo odcizení 128 Petra Dočkalová, DiS., Lenka Banková, DiS. (106), Eliška Konečná (107)
Vydání tabulky s RZ k umístění na nosné zařízení - nosič kol 130 Petra Dočkalová, DiS., Lenka Banková, DiS. (106), Eliška Konečná(107)
Zajišťování zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění všech skupin motorových vozidel 133 Bc. Aleš Marek (101)
Udělování a rozšiřování řidičských oprávnění 134 Bc. Aleš Marek (101)
Oprávnění řidiče taxislužby 137 Aleš Ryška (115)
Evidence vozidel taxislužby 138 Aleš Ryška (115)