Řízení podle stavebněprávních předpisů

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

34

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

OBČAN A ŘÍZENÍ PODLE STAVEBNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon") a předpisy související upravují postupy a úkony občanů a správních orgánů v oblasti územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V těchto záležitostech je oprávněn jednat občan osobně nebo zástupcem na základě zákonného či smluvního zastoupení.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V otázce podmínek a postupů podle stavebního zákona lze odkázat na jednotlivá ustanovení stavebního zákona. Základní podmínkou k provedení úkonů k vyřešení životní situace u Městského úřadu Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu je, aby byly splněny podmínky jeho věcné a místní příslušnosti a aby záležitost spadala do jeho působnosti.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Pro získání základní vstupní informace o postupu řešení konkrétní životní situace z oblasti územního rozhodování a stavebního řádu lze použít následujícídokument adobe reader .pdf tabulku (Přehled staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací podle stavebního zákona).

Pro účely zahájení úkonů je ze strany občana nutné podat žádost na předepsaném formuláři, která obsahuje náležitosti dle správního řádu a dále náležitosti stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. K žádosti je nutné připojit všechny potřebné doklady a písemnosti, včetně odpovídající dokumentace pro příslušnou stavební činnost. Seznam příloh je uveden v příslušných ustanoveních stavebního zákona a také u jednotlivých formulářů žádostí, přičemž formuláře jsou k dispozici ke stažení u bodu 11. (viz. níže). Pro bližší informace se můžete obrátit na pracovníky Městského úřadu Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu, Masarykova 628, Holešov, jehož správní obvod tvoří kromě území města Holešova včetně jeho místních částí Dodrotice, Količín, Tučapy a Žopy i území obcí Bořenovice, Horní Lapač, Jankovice, Kostelec u Holešova, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a Žeranovice.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobní jednání je možné na Městském úřadě Holešov, odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, Holešov, 2. patro v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu, v 7.30 -11.00 a 12.00 -17.00 hod., příp. v úterý a ve čtvrtek v 7.00 -11.00 a 12.00 -15.00 hod. a v pátek v 7.00 -11.00 a 12.00 -13.30 hod. po předchozí telefonické dohodě.

Struktura odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu je uvedena zde

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rozsah předkládaných dokladů je u jednotlivých rozhodnutí či opatření dle stavebněprávních předpisů rozdílný, tj. konkrétní výčet potřebných dokladů určí stavební úřad v souladu s vyhláškami v případě např. územního rozhodnutí, ohlášení, stavebního povolení atp.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře pro veškeré žádosti jsou k dispozici na Městském úřadě Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu nebo ke stažení:

http://www.holesov.cz/mestsky-urad/odbor-vystavby-rozvoje-a-zivotniho-prostredi/oddeleni-stavebniho-radu/formulare-oddeleni-stavebniho-radu

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Informace o tom, zda je konkrétní správní řízení zpoplatněno, lze získat na Městském úřadu Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu. Výši jednotlivých správních poplatků stanoví zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů. Sazebník správních poplatků naleznetedokument word .doc zde.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro provedení jednotlivých úkonů stanoví stavební zákon, příp. § 71 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění (dále jen „správní řád"). Obecně lze uvést lhůtu 30 dnů, k níž se připočítává doba dalších až 30 dnů z důvodů uvedených ve správním řádu, zejména je-li zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, doručovat veřejnou vyhláškou nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků u jednotlivých řízení stanoví stavební zákon popř. správní řád.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Požadavky na žadatele jsou odlišné podle druhu úkonu a jsou stanoveny podle stavebního zákona popř. správního řádu.

 

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-podatelna pro podávání žádostí opatřených zaručeným elektronickým podpisem:

 

podatelna@holesov.cz pro získávání informací

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a předpisy související.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

 • Pojem stavba
 • Rozsah a obsah prováděcí dokumentace
 • Stavební deník
 • Základní povinnosti stavebníků a vlastníků staveb

Seznam právních předpisů pro oblast územního plánování a stavebního řádu v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR - stav ke dni 31. 8. 2008:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

 • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech

 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ZMĚNĚNA vyhláškou č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území

 • vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území

 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

 • Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

 • Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění - ZRUŠENA vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technickcýh požadavcích na stavby, která zrušila vyhlášku č. 137/1998 Sb., o obecných technickcýh požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších změn, a vyhlášku č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství,

 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technickcýh požadavcích na stavby,

 • Vyhláška č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku

 • Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění - ZRUŠENA vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění

 • Zákon č. 133/2007 Sb., Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb.

 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

 • Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

 • Zákon č. 357/2008 Sb., úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn

 • zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastrukury, v platném znění

  Aktuální plné texty předpisů jsou po vyplnění konkrétního čísla právního předpisu k dispozici na Portálu veřejné správy.

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V souladu s ustanovením § 192 stavebního zákona se na postupy a řízení podle stavebního zákona použijí ustanovení správního řádu, tj. zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších právních předpisů. Řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí stavebního úřadu je odvolání, které lze podat ve lhůtě 15 dnů od oznámení rozhodnutí, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, přičemž odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, tj. u Městského úřadu Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu, Masarykova 628, 769 01 Holešov. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Správní delikty na úseku stavebním stanoví § 178 a následující stavebního zákona. Správní delikty jsou zde rozděleny na přestupky a správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob. Stavební zákon v těchto ustanoveních stanoví rovněž sankce za jednotlivé správní delikty včetně horní hranice pokut, které lze za jejich spáchání uložit.