Zřizuji novou provozovnu - režim odpadového hospodářství

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

99

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Zřizuji novou provozovnu - režim odpadového hospodářství

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Původce odpadů (fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba) nebo oprávněná osoba (každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech) vede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Průběžná evidence se vede podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a dále vždy obsahuje:
a) datum a číslo zápisu do evidence
b) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.
Původci a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok.


nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Původce nebo oprávněná osoba

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podrobnosti Hlášení o produkci a nakládání s odpady  a  tiskopis žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady do 100 t nebezpečných odpadů za rok jsou uvedeny na stránce odpadového hospodářství

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

1. Podáním žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
2. Podáním hlášení o produkci a nakládání s odpady

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí, ulice Masarykova 628, Holešov
Ing. Lenka Brezanská, dveře č. 119, tel. 573 521 401 Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 (jinak po telefonické domluvě)

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis evidence odpadů

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

1. Rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady je vydáváno do 30 dní od podání žádosti.
2. Hlášení o produkci a nakládání s odpady není vedeno ve správním řízením, hlášení o odpadech za uplynulý rok předá původce nebo oprávněná osoba prostřednictvím Integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP) do 15. února následujícího roku

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-