Zřizuji novou provozovnu - režim odpadového hospodářství

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

99

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Zřizuji novou provozovnu - režim odpadového hospodářství

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Původce odpadů (fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba) nebo oprávněná osoba (každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech) vede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Průběžná evidence se vede podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a dále vždy obsahuje:
a) datum a číslo zápisu do evidence
b) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.
Původci a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok.


nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Původce nebo oprávněná osoba

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podrobnosti Hlášení o produkci a nakládání s odpady  a  tiskopis žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady do 100 t nebezpečných odpadů za rok jsou uvedeny na stránce odpadového hospodářství

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

1. Podáním žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
2. Podáním hlášení o produkci a nakládání s odpady

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí, ulice Masarykova 628, Holešov
Ing. Lenka Brezanská, dveře č. 119, tel. 573 521 401 Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 (jinak po telefonické domluvě)

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis evidence odpadů

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

1. Rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady je vydáváno do 30 dní od podání žádosti.
2. Hlášení o produkci a nakládání s odpady není vedeno ve správním řízením, hlášení o odpadech za uplynulý rok předá původce nebo oprávněná osoba prostřednictvím Integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP) do 15. února následujícího roku

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Povinnosti původců a oprávněných osob vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

x8qbfvu (Město Holešov)

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, v platném znění
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, v platném znění
Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, v platném znění

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním na Městském úřadě Holešov.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

1. Podle § 66 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, uloží inspekce nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působnosti fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nevede průběžnou evidenci v rozsahu stanoveném zákonem nebo neodevzdá hlášení o roční produkci a nakládání s odpady v termínu nebo ve stanovené rozsahu  pokutu do výše 1 000 000,- Kč.
2. Podle § 66 odst. 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nakládá s nebezpečnými odpady bez  potřebného souhlasu příslušného správního úřadu pokutu do výše 50 000 000,- Kč.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí

 

 

26. Kontaktní osoba

Ing. Lenka Brezanská

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

09.10.2015

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

09.10.2015

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

-