Zkušební komisař

Zajišťuje následující činnosti

 • vykonává státní správu a státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v rozsahu vymezeném zákonem
 • vydává (odnímá) registrace k provozování autoškoly
 • vede evidenci autoškol a jejich provozoven
 • vede evidenci žadatelů o výuku nebo výcvik k získání řidičského oprávnění
 • zajišťuje zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění
 • zajišťuje zkoušky pro rozšiřování řidičských oprávnění
 • vede evidenci žadatelů vstupního školení v akreditovaných školicích střediscích pro zkoušku profesní způsobilosti řidičů
 • zajišťuje zkoušky profesní způsobilosti řidičů
 • zajišťuje zkoušky žadatelů pro odbornou způsobilost řidičů
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 • ukládá a vybírá pokuty při porušení povinností stanovených zákony v rozsahu své působnosti
 • vede evidenci stanic měření emisí
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí
 • kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem; zjišťuje, zda osoby, jimž ukládá zákon povinnosti ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, plní uložené povinnosti a zda dodržují podmínky stanovené v rozhodnutích, vydaných nadřízeným orgánem
 • ukládá a vybírá pokuty při nedodržení podmínek stanovených zákonem a prováděcím právním předpisem pro provozování stanice měření emisí