Změna č. 1 Kostelec u Holešova

Údaje o změně č. 1 ÚP Kostelec u Holešova a úplném znění ÚP Kostelec u Holešova po vydání změny č. 1 [PDF, 63 kB]

Změna č. 1 ÚP Kostelec u Holešova - OOP [PDF, 69 kB]

Příloha 1 Změna č. 1 územního plánu – textová část [PDF, 1,8 MB]


Příloha 2 Výkres základního členění území [PDF, 4,5 MB]

                 Hlavní výkres [PDF, 5,5 MB]

                 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 3,6 MB]

Příloha 3 Odůvodnění změny územního plánu textová část [PDF, 3,5 MB]

                 (vč. textové části územního plánu s vyznačením změn – srovnávací znění

                 C. Vyhodnocení stanovisek  dotčených orgánů

                 D. Návrh rozhodnutí o námitkách

                 E. Vyhodnocení připomínek)


Příloha 4 Výkres širších vztahů [PDF, 4,7 MB]

                 Koordinační výkres [PDF, 8,8 MB]

                 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 1,6 MB]

                 Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje [PDF, 1,8 MB]

                 Technická infrastruktura- vodní hospodářství [PDF, 1,6 MB]

                 Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 1,5 MB]

                 Schéma vymezení krajinných zón [PDF, 155 kB]

                 Schéma typů zástavby [PDF, 168 kB]

Záznam o účinnosti [PDF, 37 kB]