Změna č. 1 Územního plánu Holešov

Údaje o změně č. 1 ÚP Holešov [PDF, 65 kB] 

Změna č. 1 ÚP Holešov  - OOP [PDF, 322 kB]

Příloha č. 1

Změna č. 1 ÚP Holešov  - textová část [PDF, 1,3 MB]


Příloha č. 2   

Výkres základního členění území [PDF, 8,6 MB]

Hlavní výkres [PDF, 8,7 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 5,9 MB]


Příloha č. 3

3-1 Textová část -  Odůvodnění změny č. 1 ÚP Holešov [PDF, 7,6 MB]

3-2 Srovnávací znění [PDF, 1,7 MB]

3-3 Návrh úplného znění po vydání změny [PDF, 1,5 MB]

Příloha č. 4

Širší vztahy [PDF, 8,4 MB]

Koordinační výkres [PDF, 11,3 MB]

Dopravní a technická infrastruktura, energetika, spoje [PDF, 8,2 MB]

Vodní hospodářství [PDF, 7,5 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 8,8 MB]
Výkres základního členění území – předpokládané úplné znění po změně č. 1 ÚP Holešov [PDF, 2,5 MB]

Hlavní výkres – předpokládané úplné znění po změně č. 1 ÚP Holešov [PDF, 4,4 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  – předpokládané úplné  znění po změně č. 1 ÚP Holešov [PDF, 1,9 MB]


Příloha č. 5     

C. Rozhodnutí o námitkách [PDF, 957 kB]

Příloha č. 6

D. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného orgánu [PDF, 1,5 MB]

Příloha č. 7       

E.  Vyhodnocení připomínek [PDF, 544 kB]

Příloha č. 8       

F.  Stanoviska krajského úřadu k posouzení vlivu koncepce na životní prostředí [PDF, 888 kB]

Záznam o účinnosti [PDF, 269 kB]