Změna č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova - návrh pro veřejné projednání

Návrh OOP [DOC, 57 kB]

Příloha č. 1

Návrh změny č. 1 územního plánu – textová část [PDF, 1,6 MB]

Příloha č. 2
Výkres základního členění  území [PDF, 2,0 MB]

Hlavní výkres [PDF, 2,4 MB]

Výkres VPS a VPO [PDF, 1,7 MB]

Odůvodnění změny:

Příloha č. 3-1

Odůvodnění změny územního plánu textová část (vč. textové části územního plánu s vyznačením změn – srovnávací znění) [PDF, 3,5 MB]

C. Vyhodnocení stanovisek  dotčených orgánů D. Návrh rozhodnutí o námitkách (bude doplněno po veřejném projednání) E. Vyhodnocení připomínek

Příloha č. 3-2

Územní plán Kostelec u Holešova  (textová část) – předpokládané úplné znění po vydání změny [PDF, 2,3 MB]

Příloha č. 4
Výkres širších vztahů [PDF, 4,6 MB]

Koordinační výkres [PDF, 3,5 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 1,6 MB]

Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje [PDF, 1,8 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství [PDF, 1,6 MB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 1,4 MB]

Schéma vymezení krajinných zón [PDF, 157 kB]

Schéma typů zástavby [PDF, 402 kB]


Předpokládaný stav úplného znění  územního plánu po vydání změny:

Výkres základního členění  území [PDF, 1,1 MB]

Hlavní výkres [PDF, 1,3 MB]

Výkres VPS a VPO [PDF, 860 kB]

Schéma vymezení krajinných zón [PDF, 157 kB]

Schéma typů zástavby [PDF, 402 kB]

Výkres širších vztahů [PDF, 4,6 MB]

Koordinační výkres [PDF, 3,5 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 1,6 MB]

Dopravní a technická infrastruktura – energetika [PDF, 1,8 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství [PDF, 1,6 MB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 1,5 MB]